برچسب : پسته
تراکم نمودار سررسید فروردین۰۰ در محدوده ی ۱۳۸۰۰۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید فروردین۰۰ درگیر با محدوده ی مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال حرکت نمودار سررسید فروردین۰۰ به سمت کف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت در نمودار سررسید بهمن۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار سررسید بهمن۹۹ به حمایت ۱۵۳۰۰۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال نوسان مثبت در نمودار سررسید بهمن۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
پولبک نمودار سررسید بهمن۹۹ به محدوده ی کف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال شکست مقاومت کف کانال نمودار سررسید بهمن۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان