برچسب : پتروشیمی شیراز
فروش مناسب شیراز در بهمن ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
افت تولید و فروش شیراز در دی ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش مناسب شیراز در آذر ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فروش شیراز در آبان ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه روند مناسب فروش شیراز در مهر ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش فوق العاده شیراز در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد تولید شیراز در مرداد ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
رکورد تولید اوره شیراز در خرداد ماه
  • منبع: کارگزاری آبان