برچسب : پارازایلن
نوری و رشد فروش داخلی در فروردین
  • منبع: کارگزاری آبان
رکورد فروش ماهانه نوری در اسفند ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
تداوم کاهش در نرخ اکثر محصولات پتروشیمی
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشيمی نوری
  • منبع: کارگزاری آبان