برچسب : قرارداد زعفران سررسید بهمن 00
نوسان نمودار زعفران در محدوده ی حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
سناریو های پیش روی نمودار قرار داد زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
شکست حمایت ۴۱۶۰۰ نمودار زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
سناریو های پیش روی قرارداد زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
ناتوانی نمودار زعفران در عبور از مقاومت۴۷۱۰۰
  • منبع: کارگزاری آبان
افت قیمت زعفران پس از شکست محدوده ۴۵۰۰۰
  • منبع: کارگزاری آبان
سناریو های پیش روی نمودار زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
سناریو های پیش روی نمودار زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان