برچسب : طلای جهانی
نوسان طلای جهانی در محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت طلای جهانی از سقف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
افت شدید طلای جهانی از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج طلای جهانی از کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری طلای جهانی با سقف کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی مجدد طلای جهانی به سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش منفی طلای جهانی به محدوده سقف کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی مجدد طلای جهانی به سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان