برچسب : صنایع پتروشیمی کرمانشاه
رکوردزنی کرماشا در دی ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش فروش صادراتی کرماشا در آذر ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش فروش کرماشا در آبان ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش مقدار تولید کرماشا در مهر ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش خوب کرماشا در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش مناسب کرماشا در مرداد ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش فروش صادراتی اوره کرماشا در اردیبهشت
  • منبع: کارگزاری آبان
روند مطلوب تولید اوره کرماشا در فروردین ماه
  • منبع: کارگزاری آبان

پربازدیدترین ها