برچسب : شپدیس
پتروشيمی پرديس
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشيمی پرديس
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد مطلوب سودآوری شپدیس در گزارش شش ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشيمي پرديس
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال سه شنبه – ۹۹/۰۹/۲۵
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شپدیس
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال چهارشنبه – ۹۹/۰۹/۱۲
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال یکشنبه – ۹۹/۰۴/۲۹
  • منبع: کارگزاری آبان