برچسب : سکه جدید
واکنش منفی نمودار سکه جدید به سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال ورود نمودار سکه جدید به فاز اصلاحی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سکه جدید به سقف کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سکه جدید به سقف کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
پیش بینی افزایش قیمت در نمودار سکه جدید
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان محدود در نمودار سکه جدید
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نمودار سکه جدید
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال لمس سقف کانال در نمودار سکه جدید
  • منبع: کارگزاری آبان