برچسب : سررسید آذر99
مقاومت خط میانی کانال نمودار سررسید آذر۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
افت نمودار سررسید آذر۹۹ تا حمایت ۱۶۳۰۰۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید آذر۹۹ پایینتر از محدوده ی۱۷۴۰۰۰ تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
محدوده ی مقاومتی ۱۷۱۰۰۰تومانی در نمودار سررسید آذر۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید آذر۹۹ پسته پایین تر از محدوده ی کف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
محدوده حمایت تبدیلی ۱۷۱۰۰۰تومانی در نمودار سررسید آذر۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید آذر۹۹ پسته در حال اصلاح
  • منبع: کارگزاری آبان