برچسب : سررسید آبان98
درگیری مجدد نمودار سررسید آبان۹۸ زیره با محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان کم دامنه در نمودار سررسید آبان۹۸ زیره
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید آبان۹۸ زعفران در محدوده کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید آبان۹۸ زعفران با محدوده سقف کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار سررسید آبان۹۸ زعفران از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نمودار سررسید آبان۹۸ زیره تا محدوده مقاومتی تبدیلی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید آبان۹۸ در قالب کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودارهای سررسید آبان و آذر۹۸ زیره به کف محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان