برچسب : زعفران
نفوذ نمودار سررسید آبان۹۹ به محدوده حمایتی ۱۱۲۰۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
محدوده حمایتی ۱۱۲۰۰تومانی در نمودار سررسید آبان۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
هدف ۱۱۲۰۰تومانی نمودار سررسید شهریور۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
هدف ۱۲۸۰۰ تومانی نمودار سررسید شهریور۹۹ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال افزایش قیمت نمودار سررسید شهریور۹۹ تا هدف مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال افزایش مجدد قیمتی در نمودار سررسید شهریور۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش مثبت نمودار سررسید شهریور۹۹ به محدوده ی میانی
  • منبع: کارگزاری آبان
هدف قیمتی ۱۱۶۰۰ تومانی نمودار سررسید شهریور۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان