برچسب : دلار-ریال
نزدیکی هر دو ارز به محدوده حساس مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
همبستگی حرکتی دو ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال رشد نمودار دلار-ریال تا محدوده ۱۴۲۰۰ تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار دلار-ریال به محدوده روند نزولی شکسته شده
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار دلار-ریال در محدوده سقف مشخص شده
  • منبع: کارگزاری آبان
حرکت نمودار دلار – ریال در قالب موج اصلاحی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار دلار – ریال در محدوده اصلاحی خنثی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت نمودار دلار – ریال
  • منبع: کارگزاری آبان