برچسب : دلار امریکا
ادامه نوسان دلار امریکا در محدوده کانال صعودی میان مدت
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان دلار امریکا در محدوده کانال صعودی میان مدت
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان دلار امریکا در محدوده کانال صعودی میان مدت
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان در نمودار دلار امریکا
  • منبع: کارگزاری آبان
دلار امریکا در محدوده کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
دلار امریکا در محدوده کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار دلار امریکا در محدوده کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت دلار امریکا در محدوده کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان