برچسب : تایم فریم 15 دقیقه ای
تلاش نمودار قرارداد زعفران برای عبور از محدوده ۳۵۷۵۱
  • منبع: کارگزاری آبان
سناریو های پیش روی نمودار قرارداد زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
سناریو های پیش روی نمودار قرارداد زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
شکست محدوده ی ۳۷۷۰۰ در نمودار قرارداد زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار قراردادزعفران در محدوده ۳۸۶۱۰
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان قیمت نمودار قرارداد زعفران در محدوده ۳۸۶۱۰
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار قرارداد زعفران در محدوده ۳۹۷۰۰
  • منبع: کارگزاری آبان
سناریو های پیش روی نمودار زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان