برچسب : تایم فریم روزانه
رشد صندوق طلای لوتوس از محدوده کف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان طلای جهانی پاین تر از محدوده کف کانال خنثی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور صندوق طلای لوتوس از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان محدود طلای جهانی در کف کانال خنثی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور صندوق طلای لوتوس از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان محدود طلای جهانی در کف کانال خنثی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت طلای جهانی در قالب الگوی اصلاحی
  • منبع: کارگزاری آبان
در گیری صندوق طلای لوتوس در محدوده تبدیلی
  • منبع: کارگزاری آبان