رویدادها > گزارش‌ها

کشف قیمت ۳۹,۸۰۰ ریالی نماد سپیدار
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا(سپیدار)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس(اپال)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا(بوعلی)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین(چخزر)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات(وسپهر)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت توسعه و عمران امید(ثامید)
  • منبع: کارگزاری آبان