گروه صنعتی بارز

در محدوده ۲۵۰۰ تومان قیمت به همپوشانی سطح حمایتی داینامیک و استاتیک خود خواهد رسید. همین امر موجب استحکام این محدوده قیمتی خواهد شد. می توان واکنش بازار در این محدوده را برای ورود زیر نظر گرفت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.