کاهش فروش برش سنگین نوری در فروردین ماه

شرکت پتروشیمی نوری در فروردین ماه مبلغ ۸۳,۴۶۵ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که نسبت به اسفند ماه ۹ درصد کاهش یافته همچنین در مقایسه با متوسط مبلغ فروش ۲۱ ماهه سال ۱۴۰۱ شرکت نیز، حدود ۶ درصد کاهش یافته است. افت مبلغ فروش فروردین ماه از کاهش نرخ و مقدار فروش مخلوط رافینیت و […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.