پليمر آريا ساسول

نوسانات قیمت در این نماد را می توان در درون یک کانال مدل کرد. مادامکیه کف کانال ترسیمی در محدوده ۱۰۰۰۰ تومان حفظ شده باشد. احتمال رسیدن قیمت به سقف کانال زیاد است. می توان به ترتیب اهداف ۱۱۵۰۰ تومان و سپس ۱۳۰۰ تومان را برای قیمت در نظر داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.