پتروشيمی پرديس

پتروشیمی پردیس در ۶ ماهه اول سال مالی جاری با افزایش سطح تولید و فروش و با توجه به روند افزایشی نرخ فروش اوره توانست رشد قابل ملاحظه ای را در فروش خود ثبت نماید. تولید مناسب و کاهش فاصله نرخ فروش اوره شرکت با نرخ های جهانی در کنار ثبات نرخ ارز می تواند برای نیمه دوم سال نیز فروش مناسبی را برای شرکت به همراه داشته باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.