پتروشيمی نوری

قیمت یک الگوی ادامدهنده مثلث افزایشی را با هدف ۹۲۰۰ تومان کامل کرده است می توان با حد ضرر اخرین کف در محدوده ۶۵۰۰و هدف الگو وارد معامله خرید شد

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.