پتروشيمي فجر

به نظر میرسد یک الگوی مثلث متقارن در نمودار در حال شکل گیری است و قیمت به انتهای الگوی تراکمی خود نزدیک شده است. احتمال یک برک اوت در این محدوده دور از ذهن نیست. بهتر است این محدوده را زیر نظر داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.