نمودار نفت برنت مستعد تشکیل واگرایی و الگوی کلاسیک صعودی

نمودار نفت برنت در  تایم فریم ماهانه -روزانه. قیمت در حال تشکیل واگرایی در تایم فریم بلندمدت است که در صورت تایید میتواند رشد در قالب الگوی قطری پایانی را به دنبال داشته باشد.در تایم روزانه قیمت مستعد تشکیل الگوی کلاسیک صعودی می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.