معدنی کیمیای زنجان گستران

رفتار قیمت را در این نماد می توان در درون یک کانال صعودی مدل کرد که قیمت در اخرین واکنش خود به کف کانال یک رالی صعودی را استارت زده است احتمال رسیدن به سقف کانال دور از ذهن نیست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.