كشت وصنعت شريف آباد

موجهای صعودی سیمتریکال در نمودار مشخص است. به نظر میرسد این موج صعودی نیز رفتاری شبیه صعودهای موج های قبلی شکل بدهد. که در این صورت اهداف ۴۶۵ تومان و ۵۱۰ تومان در دسترس قیمت قرار خواهد گرفت. مادامیکه قیمت کف جدید ( زیر ۳۱۰ تومان ) نسازد اهداف به قوت خود باقی خواهند ماند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.