فولاد مباركه اصفهان

قیمت در محدوده کف کانال صعودی یک الگوی برگشتی کف دوبل شکل داده است که هدف اون در محدوده سقف قبلی ۱۲۷۰ تومان است. همچنین احتمال رسیدن به سقف کانال صعودی و محدوده ۱۴۵۰ تومان را نیز نباید نادیده گرفت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.