فرآورده‌های نسوز پارس‌

مقاومت ۵۰۰ بسیار مهم است شاخص نسبی همگرایی نشان داده در صورت شکست ۵۰۰ ومثبت بودن شاخص هموزن احتمال افزایش قیمت تا۶۱۵ وجود دارد ولی حتما باید باحجم مناسب  از۵۰۰عبور کند گام دوم ۷۳۰ میباشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.