سيمان فارس و خوزستان

قیمت با قدرت بالای مقاومت ۱۴۵۰ تومان ایستاد. اکنون انتظار میرود قیمت به سمت مقاومت بعدی در محدوده ۱۸۷۰ تومان حرکت کند. در این میان قیمت نباید زیر سطح ۱۴۵۰ تومان برگردد که در این صورت تحلیل فوق بی اعتبار خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.