سيمان‌ شرق‌

قیمت با تشکیل یک الگوی پرچم در فاز استراحت قرار گرفته است. با برک اوت قیمت از الگو می توان با حد ضرر ۳۶۰ تومان و هدف اول ۵۵۵ تومان وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.