سهامی ذوب آهن اصفهان

قیمت در این نماد از ساختن سقف جدید در کوتاه مدت ناکام مانده است. اکنون به سمت سطح حمایتی ۴۰۰ تومان و باند پایینی چنگال حرکت می کند از دست رفتن این سطح فشار فروش را بیشتر خواهد کرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.