سايپا

قیمت در این نماد درگیر مقاومت ۲۳۰ تومان است. شکست این مقاومت دسترسی قیمت را به خط هشدار دوم و سقف کانال صعودی در محدوده قیمتی ۲۶۰ تومان آسان تر خواهد کرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.