زامیاد

در تحلیل قبل قیمت از عبور از باند بالایی چنگال ناکام ماند. و در فاز اصلاح قرار گرفت. اکنون بار دیگر قیمت به سمت باند بالایی حمله ورد شده است. با توجه به آرایش قیمت احتمال شکست این باند نیز بسیار قوت گرفته است. در هر صورت مادامیکه قیمت اولین کف ماژور خود را از […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.