رشد مقدار فروش الکیل بنزین صادراتی شیران در مهر ماه

سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران ۱۰ ماهه منتهی به مهر ۹۸ مبلغ ۱۵,۸۹۵ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته بیش از ۱۱۳ درصد رشد داشته است. در مهر ماه نیز مبلغ فروش با رشد ۲۸ درصدی نسبت به شهریور ماه مبلغ ۲,۱۵۸ میلیارد ریال را ثبت نموده است. تولید […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.