توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

قیمت در حالی از یک سطح تراکمی خارج شده است که به نظر میرسد یک الگوی سر و شانه ادامه دهنده نیز در نمودار با هدف ۹۰۰۰ تومان شکل گرفته است. می توان با حد ضرر ۵۳۰۰ تومان وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.