تامين سرمايه نوين

تنوین صف فروش ۱۳ میلیونی را تجربه می کند به نظر میرسد محدوده ۳۲۰ تومان را هدف قرار داده است و تا رسیدن به این محدوده ارام نخواهد گرفت

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.