بانک تجارت

قیمت به یک مقاومت حساس رسیده است. مقاومتی که نقش خط گردن الگوی سرو شانه را نیز بازی می کند. شکست این مقاومت هدف ۴۶۰ تومانی را در دسترس قیمت قرار خواهد داد. در صورت عدم شکست این مقاومت شروع یک حرکت اصلاحی دور از ذهن نیست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.