بانك‌پارسيان‌

قیمت در محدوده حساسی قرار دارد اگر این سطح حمایتی را از دست بدهد تا محدوده ۲۵۸ تومان حمایت کلاسیکی دیده نمی شود. بهتر است تا تغییر آرایش نمودار از ورود و نگهداری سهم دوری کرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.