آلومينيوم‌ايران‌

نوسانات یک سال اخیر قیمت را می توان درون یک کانال صعودی محصور کرد. اکنون قیمت بعد از شکست مقاومت قوی ۱۸۰۰ تومان به سمت سقف کانال خود در محدوده ۲۳۰۰ تومان در حال حرکت است. مادامیکه قیمت زیر ۱۸۰۰ تومان قرار نگیرد هدف فوق به قوت خود باقی است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.