.

کدال چهارشنبه – ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
  • منبع: کارگزاری آبان
امید در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال سه شنبه – ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
  • منبع: کارگزاری آبان
توسعه معدنی و صنعتی صبانور
  • منبع: کارگزاری آبان
سهامی ذوب آهن اصفهان
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش تردید در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نمودار سررسید خرداد۰۰ تا محدوده ۱۹۱۹۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید تیر۰۰ در حال نوسان در بالای محدوده حمایتی ۱۲۸۰۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان