ادامه سقوط قیمت ها در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
بازپس گیری رشد روز گذشته
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نسبی شاخص
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار در مسیر افت
  • منبع: کارگزاری آبان
افت سنگین قیمت ها ادامه دارد
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت بازار در پایان هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
اقبال به پایه ای ها
  • منبع: کارگزاری آبان
حرکت واگرای شاخص ها
  • منبع: کارگزاری آبان