افت بازار در روز ابتدایی هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
افت های پی در پی در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رکود در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رکود در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رکود در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
افت قیمت ها در ابتدای هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
افت مرسوم در پایان هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
بازگشت بازار به روند خنثی
  • منبع: کارگزاری آبان