در انتظار بهبود
  • منبع: کارگزاری آبان
فشار بر بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
خیز پالایشی ها
  • منبع: کارگزاری آبان
نبض مثبت پالایشی ها
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج سنگین حقیقی ها
  • منبع: کارگزاری آبان
افت قیمت ها در نیمه ی دوم
  • منبع: کارگزاری آبان
دست برتر فروشندگان
  • منبع: کارگزاری آبان