پایان سبز تابستان
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود جهانی ها
  • منبع: کارگزاری آبان
افت هماهنگ شاخص ها
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد کم حجم
  • منبع: کارگزاری آبان
دست برتر فروشندگان
  • منبع: کارگزاری آبان
آغاز سرخ هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
افت حجم
  • منبع: کارگزاری آبان
تقاضا در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان