جذاب شدن قیمت ها
  • منبع: کارگزاری آبان
تلاش برای انضباط بانک ها
  • منبع: کارگزاری آبان
رنگ رکود در بازارها
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش نقد شوندگی، معضل بزرگ بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد جهانی ها و تعادل در دلار
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فراتر از دلار
  • منبع: کارگزاری آبان
ترس از افت دلار
  • منبع: کارگزاری آبان
پایان تعطیلات
  • منبع: کارگزاری آبان