تحرکات برجامی
  • منبع: کارگزاری آبان
کم حجمی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
کم رمقی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاه به کدال
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاه بازار به گزارش ها
  • منبع: کارگزاری آبان
عدم همراهی جهانی ها
  • منبع: کارگزاری آبان
ترس از ۱٫۶ میلیون
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد دلاری بازار
  • منبع: کارگزاری آبان