افت های پی در پی
  • منبع: کارگزاری آبان
رکود سنگین در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
اشباع در فروش
  • منبع: کارگزاری آبان
امید به بهود بازار با توجه به وضعیت نرخ ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد کم حجم
  • منبع: کارگزاری آبان
کورسوی امید در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
افت های پی در پی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رکود در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان