ادامه بحران
  • منبع: کارگزاری آبان
بحران در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
بی توجهی به گزارش ها
  • منبع: کارگزاری آبان
امید به گزارش ها
  • منبع: کارگزاری آبان
نا امیدی کامل در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فرسایشی
  • منبع: کارگزاری آبان
بی تفاوتی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
روند فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان