ادامه رشد نفت
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد جهانی ها
  • منبع: کارگزاری آبان
تمایل به شناسایی بخشی از سود
  • منبع: کارگزاری آبان
روند مثبت تزریق نقدینگی
  • منبع: کارگزاری آبان
اقبال به کوچکترها
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ریسک در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
شارژ نفتی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
تعادل در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان