امید به تعادل
  • منبع: کارگزاری آبان
ساز ناکوک جهانی ها
  • منبع: کارگزاری آبان
تمایل به افت
  • منبع: کارگزاری آبان
سردرگمی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
چشم به بازار ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
تحرکات مثبت ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
چشم به مذاکرات
  • منبع: کارگزاری آبان
امید به برجام
  • منبع: کارگزاری آبان