گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

پایان هفته متعادل
  • منبع: کارگزاری آبان
روزهای قرمز بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه سقوط بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
امید به بهبود روند
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه ریزش ها
  • منبع: کارگزاری آبان
عدم اعتماد بازار به تایید و تکذیب ها
  • منبع: کارگزاری آبان
تشدید روند منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان