گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

افت بازار در روز ابتدایی هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
تحرکات برجامی
  • منبع: کارگزاری آبان
افت های پی در پی در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
کم حجمی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رکود در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
کم رمقی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رکود در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاه به کدال
  • منبع: کارگزاری آبان