گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

چالش سامانه معاملاتی
  • منبع: کارگزاری آبان
موانع متعدد بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
اختلال فلج کننده
  • منبع: کارگزاری آبان
چالش ها در سقف جدید
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه در سطح ۲ میلیونی
  • منبع: کارگزاری آبان
در آستانه ابر کانال جدید
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت پایین تر از ۲ میلیون واحد
  • منبع: کارگزاری آبان
فشار بر شاخص سازها
  • منبع: کارگزاری آبان