گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

افت های پی در پی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه سقوط قیمت ها در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
رکود سنگین در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
اشباع در فروش
  • منبع: کارگزاری آبان
امید به بهود بازار با توجه به وضعیت نرخ ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
بازپس گیری رشد روز گذشته
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد کم حجم
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نسبی شاخص
  • منبع: کارگزاری آبان