گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

کف جدید شاخص کل
  • منبع: کارگزاری آبان
ترس دلاری بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ترس از افت دلار
  • منبع: کارگزاری آبان
ترس در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
سقوط شاخص
  • منبع: کارگزاری آبان
افت های متوالی
  • منبع: کارگزاری آبان
واگرایی شاخص ها
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسانات ادامه دار بازار
  • منبع: کارگزاری آبان