گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

شکست محدوده حمایتی ۱۳۰۰۰تومانی در نمودار سررسید اسفند۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال حرکت نمودار سررسید فروردین۰۰ به سمت کف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت طلای جهانی از سقف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
افت شدید طلای جهانی از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت در نمودار سررسید بهمن۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج طلای جهانی از کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید اسفند۹۹ روی محدوده ۱۲۸۰۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری طلای جهانی با سقف کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان