گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

نوسان نمودار سررسید شهریور۰۰ در محدوده مقاومتی ۱۳۸۳۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
اصلاح نمودار سررسید مرداد۰۰ در قالب تراکمی کم دامنه
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد طلای جهانی تا محدوده ۱۸۳۴
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال رشد بیشتر در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان قیمتی در طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید شهریور۰۰ با محدوده میانی کانال کوتاه مدت
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نمودار سررسید مرداد۰۰ تا بالای محدوده ۱۷۵۰۰۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان