گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

طلای جهانی در آستانه شکست سقف کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار نقره پایین تر از محدوده سقف کانال موازی
  • منبع: کارگزاری آبان
محدوده حمایت تبدیلی ۱۷۱۰۰۰تومانی در نمودار سررسید آذر۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان طلای جهانی پایین تر از محدوده سقف کانال موازی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان طلای جهانی در محدوده کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش منفی طلای جهانی به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید آبان۹۹ در حال اصلاح قیمتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید آبان۹۹ در حال رسیدن به محدوده مقاومتی سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان