گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

رشد صندوق طلای لوتوس از محدوده کف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان طلای جهانی پاین تر از محدوده کف کانال خنثی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور صندوق طلای لوتوس از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان محدود طلای جهانی در کف کانال خنثی
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال روز دوشنبه- ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج کم قدرت قرارداد زعفران سررسید مهر از محدوده کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور صندوق طلای لوتوس از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان محدود طلای جهانی در کف کانال خنثی
  • منبع: کارگزاری آبان