گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

رشد طلای جهانی از محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی صندوق طلا به محدوده مقاومتی تناسبی
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد طلای جهانی از محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
افت صندوق طلا از محدوده میانه کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد زعفران از محدوده میانه کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد طلای جهانی از محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش مثبت طلای جهانی به محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش مثبت طلای جهانی به محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان