گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه واحیا
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نرخ های فروش کگهر در شهریور
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۷۹ درصدی تراز عملیاتی وبملت در شهریور
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش حجم و نرخ فروش پارس در شهریور
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۶۱ درصدی نرخ کلینکر صادراتی سهگمت در شهریور
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش حجم و نرخ فروش کگل در شهریور
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۵۳ درصدی فروش ۶ ماهه جم پیلن
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد چشمگیر درآمد نوری در سه ماهه تابستان
  • منبع: کارگزاری آبان