گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

فروش خوب کرماشا در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش فوق العاده شیراز در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
ثبت رکورد فروش ماهانه بوعلی در شهریور
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد فروش صادراتی آریا در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش خوب فخوز در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه تولید با ثبات کنسانتره کزغال در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش فروش صادراتی خراسان در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فروش شگویا در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان