گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

افت فروش نوری در اردیبهشت ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش خوب شپدیس در اردیبهشت ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد مقدار فروش صادراتی شیراز در اردیبهشت
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش موجودی کرماشا در اردیبهشت ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش خوب آریا در اردیبهشت ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فروش کرماشا در فروردین ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
افت نرخ فروش اوره شپدیس در فروردین ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود فروش شیراز در فروردین ماه
  • منبع: کارگزاری آبان