گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

رکورد فروش ماهانه نوری در اسفند ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد دو برابری مبلغ فروش فملی در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۲۸ درصدی فروش کاوه در فصل زمستان
  • منبع: کارگزاری آبان
ثبت رکورد فروش ماهانه آریا در اسفند ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
رکورد شکنی هرمز در آخرین ماه سال مالی ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش مجمع عادی سالیانه وغدیر
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۱۱ درصدی فروش بهمن ماه شکبیر
  • منبع: کارگزاری آبان
جهش سودآوری سیمرغ در فصل آخر سال مالی
  • منبع: کارگزاری آبان