گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

مجمع عمومی فوق العاده آریا
  • منبع: کارگزاری آبان
جهش ۵۲ درصدی فروش فولای در آذر
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۲۷ درصدی درآمد شکلر در آذر
  • منبع: کارگزاری آبان
تداوم روند صعودی نرخ فروش هرمز در آذر
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش نرخ فروش محصولات مارون در آذر
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۵۷ درصدی تراز وبملت در دوره نه ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
تداوم فروش خوب ارفع در آذر
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نرخ و حجم فروش خراسان در آذر
  • منبع: کارگزاری آبان