گزارشات تحلیلی > تحلیل اطلاعیه‌ها

غچین و رشد حاشیه سود فعالیت های صنعتی در سال ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
فرآور و پتانسیل فروش صادراتی در سال ۱۴۰۰
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد مطلوب سودآوری شپدیس در گزارش شش ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
سیمان نهاوند محرک سودآوری سهگمت در سال جاری
  • منبع: کارگزاری آبان
ثبات حاشیه سود و رشد سودآوری شپاکسا در سال ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
سهرمز و افزایش حجم صادرات در سال ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
پیش بینی رشد ۳۵ درصدی سود خالص فولاد در زمستان
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۲۷۰ درصدی سود وپاسار در گزارش ۶ ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان