برچسب : گروه کانی های غیر فلزی
استراحت و اصلاحی موقت
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رکورد زنی شاخص کل
  • منبع: کارگزاری آبان
تعادل در اکثر نمادها
  • منبع: کارگزاری آبان
معاملات پرحجم و پرتقاضای نماد ذوب
  • منبع: کارگزاری آبان
گروه ساختمانی سبز پوش
  • منبع: کارگزاری آبان
بازاری کم حجم اما مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
گروه حمل و نقل بر مدار صعود
  • منبع: کارگزاری آبان
استمرار معاملات کم حجم، متعادل و منفی
  • منبع: کارگزاری آبان