برچسب : گروه فلزی و معدنی
بازار متعادل
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد گروه های دلار محور
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رکورد زنی شاخص کل
  • منبع: کارگزاری آبان
بازاری سراسر مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
فلزی و معدنی های سبز پوش
  • منبع: کارگزاری آبان
فلزی و معدنی بر مدار صعود
  • منبع: کارگزاری آبان
معاملات پرحجم و پرتقاضای نماد ذوب
  • منبع: کارگزاری آبان
فلزی و معدنی های پرتقاضا
  • منبع: کارگزاری آبان