برچسب : گروه غذایی
دادوستدهای کم فروغ و منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه جو فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
روشن شدن موتور گروه خودرویی
  • منبع: کارگزاری آبان
فلزی و معدنی بر مدار صعود
  • منبع: کارگزاری آبان
تعادل در اکثر نمادها
  • منبع: کارگزاری آبان
معاملات پرحجم و پرتقاضای نماد ذوب
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار کم فروغ
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش تقاضا در گروه خودرویی
  • منبع: کارگزاری آبان