برچسب : گروه شیمیایی
گروه سیمانی برمدار صعود
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه جو فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
بازاری سراسر منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه معاملات فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار متعادل
  • منبع: کارگزاری آبان
استراحت و اصلاحی موقت
  • منبع: کارگزاری آبان
سبزپوشی شرکت های دلار محور
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد گروه های دلار محور
  • منبع: کارگزاری آبان