برچسب : گروه بانکی
ادامه منفی های بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
شروعی منفی اما پایانی مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
گذر شاخص از ارتفاع ۱۰۰ هزار واحدی
  • منبع: کارگزاری آبان
گروه فلزی و معدنی پرتقاضا
  • منبع: کارگزاری آبان
اقبال بازار به گروه قندی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه بازار فرسایشی منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
متعادل تر شدن خودرویی ها
  • منبع: کارگزاری آبان
منفی شدن بازار
  • منبع: کارگزاری آبان